Ajuts a la formació dels joves

- DÍPTIC INFORMATIU CONVOCATÒRIA 2016

- Vegeu les bases reguladores prement l'enllaç del final.
 
Per decret de l'alcaldia número 276/2016 de data 8 de setembre, s'ha aprovat la convocatòria per concedir les subvencions en pública concurrència als joves del municipi de La Riba per als cursos de formació que compliexin els requisits de les bases i realitzats des de l’1 de gener de 2016 a 31 de desembre de 2016.  

Vistes les bases reguladores que han de regir els ajuts individuals a la Formació per a joves del municipi de La Riba, per a la matrícula o desplaçament de l’alumnat que assisteixi a cursos de formació continuada aprovades inicialment pel Ple de la corporació de data  13 de juny de 2013, i publicat edicte d’aprovació inicial al BOP de Tarragona núm. 157 de data 8 de juliol de 2013 i DOGC núm. 6413 de data 9 de juliol de 2013, i durant el període d’exposició pública  no s’ha formulat al·legacions i per tant han esdevingut aprovades definitivament.

 
S’ha aprovat per Decret d’Alcaldia obrir la convocatòria per l’atorgament ajuts individuals a la Formació per a joves del municipi de La Riba amb les següents condicions:

1.      Els criteris que regulen les subvencions i la seva concessió es regulen a les bases aprovades pel Ple de la Corporació de data 13 de juny de 2013.

2. El termini  de  presentació  de  les sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPT i finalitzarà a les 14:00 hores del proper dia 30 de novembre de 2016.

 
3.      L’import màxim per a cada sol.licitant és un 50% de l’import de matriculació o despeses de transport, i tenint en compte que l’import màxim que es destinarà per l’objecte d’aquestes bases són 100€ màxim per anualitat i per persona i fins esgotar les disponibilitats pressupostàries previstes en el pressupost de l’exercici vigent. 
Subscriure a