Ordenances municipals

ORDENANCES FISCALS

 
- Ordenança fiscal número 1 - Reguladora de l'impost sobre béns immobles
 
- Ordenança fiscal número 2 - Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
 
 - Ordenança fiscal número 3 - Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 
- Ordenança fiscal número 4 - Reguladora de contribucions especials
 
- Ordenança fiscal número 5 - Reguladora de la taxa per expedició de documents
 
- Ordenança fiscal número 6 - Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques
 
- Ordenança fiscal número 7 - Reguladora de la taxa per llicència d'obertura d'establiments
 
- Ordenança fiscal número 8 - Reguladora de la taxa del cementiri municipal
 
- Ordenança fiscal número 9 - Taxes per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlics urbans
 
- Ordenança fiscal número 10 - Reguladora de la taxa per inspecció de calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres eines o instal·lacions anàlegs i d'establiments industrials i comercials
 
- Ordenança fiscal número 11 - Reguladora dels preus públics
 
- Ordenança fiscal número 12 - Reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
 
- Ordenança fiscal número 13 - Reguladora de la taxa per la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer
 
- Ordenança fiscal número 14 - Reguladora de la taxa per ocupacions de sòl, subsòl i volada de la via pública
 
- Ordenança fiscal número 15 - Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys  d'ús públic local així com indústries de carrer
 
- Ordenança fiscal número 16 - Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa
 
- Ordenança fiscal número 17 - Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues
 
- Ordenança fiscal número 18 - Reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua
 
- Ordenança fiscal número 19 - Reguladora de les taxes per la tramitació i l'atorgament de la llicència de les activitats sotmeses al règim d'intervenció integral de l'administració ambiental i altres
 
- Ordenança fiscal número 20 - Municipal de camins
 
- Ordenança número 22 - Reguladora de la taxa pel trànsit de vehícles pesants pels camins públics municipals.
- Ordenança número 23 - Reguladora de la taxa pel servei de la llar d'infants Municipal.
- Ordenança número 24 - Reguladora de la tinença d'animals domèstics.
- Ordenança número 25 - Reguladora de la neteja i tancament de solars.
- Ordenança número 26 - Reguladora de la taxa per a la prestació del servei de piscina municipal.
- Ordenança número 27 - Reguladora de les obres a la vía pública.
 

REGLAMENTS - ORDENANCES REGULADORES

 
- Reglament de creació i funcionament de la registre electrònic de l'Ajuntament de La Riba
 
- Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l'Ajuntament de La Riba
 
- Projecte educatiu de centre de la llar d'infants municipal de la Riba
 
- Reglament de règim intern de la llar d'infants municipal de La Riba
 
- Reglament del servei públic municipal de refugi de muntanya i zona d'esbarjo dels Masets
 

- Reglament regulador del funcionament del registre municipal d'unions estables de parell

- Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana

 

Subscriure a