CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 2021

02/03/2021

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 2021

Per Decret d’Alcaldia núm 2021-0000035 de data data 15 de febrer de 2021 s’ha aprovat la convocatòria per l’atorgament de subvencions o ajuts a entitats, associacions i agrupacions del municipi de La Riba per activitats realitzades durant l’exercici 2021 amb les següents condicions:

 

 

  • Els criteris que regulen les subvencions i la seva concessió es regulen a les Bases generals que han de regir el procediment de concessió de subvencions atorgades per l’Ajuntament de La Riba destinades a entitats, associacions, i agrupacions sense ànim de lucre que desenvolupin activitats d’interès general pel municipi de La Riba aprovades inicialment pel Ple de la corporació de data 19 de maig de 2020 i que han esdevingut aprovades definitivament.
  • El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria a l'e-tauler electrònic municipal i finalitzarà el proper dia 30 de juny de 2021.
  • L’import màxim de subvenció per cada entitat no superarà una quantia màxima de 1.000,00 euros per anualitat, i s’atorgaran en funció del crèdit pressupostari disponible de l’exercici vigent.
  • Únicament s’acceptarà una sol·licitud de subvenció per cada entitat i per cada anualitat.

 

Per descarregar el model d'instància en pdf editable feu clic al següent enllaç: /sites/riba/files/recursos/pdf/model_de_sollicitud_pdf_editable.pdf