Dol oficial de 3 dies en motiu de la defunció del regidor Sr. Ramon Gausset Vinós

08/01/2021

Dol oficial de 3 dies en motiu de la defunció del regidor Sr. Ramon Gausset Vinós

Dol oficial de 3 dies en motiu de la defunció del regidor Sr. Ramon Gausset Vinós

 

Fets

Avui 8 de gener de 2021 lamentem la trista notícia de la defunció del Sr.Ramon Gausset Vinós, regidor de l’Ajuntament de La Riba.

Considerant que la figura del Sr. Ramon Gausset Vinós, ha estat de gran importància per aquest municipi per tota la seva dedicació, treball i entrega durant aquesta legislatura i les anteriors en què ha estat regidor de l’Ajuntament de La Riba, així com la seva participació activa en les entitatssense ànim de lucre col·laborant sempre en les activitats culturals i socials ques'organitzaven a La Riba.

En memoria d'ell i la resta de les víctimes per la COVID-19 i en senyal de dol.

 

Fonaments de dret

De conformitat a l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora deles bases del règim local (LRBRL)Considerant l'art. 23.3 de la LRBRL i art. 47.1 del Real Decret 2568/1986, de 28de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament irègim jurídic de les entitats locals.

 

En conseqüència, RESOLC:

PRIMER.- Decretar com a dies de Dol Oficial el 8, 9 i 10 de gener de 2021 almunicipi de La Riba. Durant aquest període les banderes onejaran a mig pal al balcó de l'Ajuntament i els símbols oficials portaran un llaç negre en record irespecte pel difunt Sr. Ramon Gausset Vinós, regidor de l'Ajuntament de La Riba.

SEGON.- Declarar la suspensió de tots els actes públics oficials del municipi deLa Riba durant els dies de dol oficial.

TERCER.- Fer arribar a la família del difunt la solidaritat i el dolor del consistori, personal municipal i veïnes i veïns de La Riba per aquesta cruel pèrdua.

 

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el JutjatContenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptarde l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

 

El Primer tinent d'Alcalde*,

Guillem Banús Masdeu

*Per suplència en l'exercici de les funcions de l'Alcaldia en motiu devacant per malaltia