Edicte suspensió de llicències urbanístiques destinades a la instal·lació de plantes elèctriques solars fotovoltaiques

01/12/2020

Edicte suspensió de llicències urbanístiques destinades a la instal·lació de plantes elèctriques solars fotovoltaiques

Exp. 4312480001-2020-0000531


D’acord amb el que disposa l’article 73.3 del Text Refos de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, es fa públic que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària de 24 de novembre de 2020, va adoptar el següent acord:


“Primer.- Suspendre en el sòl no urbanitzabe (rústic) l'atorgament de llicències urbanístiques d'edificació, reforma, rehabilitació, instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes, pel termini D'UN ANY, amb la finalitat de redactar una modificació del planejament general, per regular les condicions urbanístiques d'emplaçament de plantes elèctriques solars fotovoltaiques (ubicacions, accessos, distàncies a altres usos o establiments o altres determinacions d'aquests usos o activitats), en aquelles zones i sectors
del municipi de La Riba on estigui admesa aquesta tipologia d'usos.


Els efectes d'aquesta suspensió de llicències no poden durar més d'un any. No obstant això, la seva durada serà de dos anys en cas d'acumulació en el supòsit d'aprovació inicial de l'instrument de planejament.


Segon. Publicar aquest acord en el BOP, en un diari de la província d'àmplia difusió, en el tauler d'anuncis de la Corporació i en la web oficial de l'ajuntament.


Tercer- Encarregar a la regidoria d'Urbanisme que porti a terme els tràmits necessaris per a l'elaboració d’una modificació del planejament per a la regulació de les instal·lacions de plantes elèctriques solars fotovoltaiques, per tal que abans d'un any es pugui procedir a la seva
aprovació inicial.”


Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.


Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.


La Riba, a la data de la signatura electrònica
Josep Fort Romeu
L’Alcalde